Oops...
Slider with alias diensten 3 not found.

Medezeggenschap

Een ondernemingsraad (of medezeggenschapsraad) is verplicht in Nederland voor bedrijven en organisaties. Dat betekent, dat een bestuurder met de OR of medezeggenschapsraad zaken zal moeten doen. Dat valt niet altijd mee, voor zowel de OR als de bestuurder.

Conflicten kunnen op allerlei fronten ontstaan, maar als je aan elkaar bent overgeleverd, dan zul je er samen uit moeten komen.
Er zijn altijd mogelijkheden voor een rechtsgang, maar meestal zit niemand daar op te wachten, want het kost veel tijd en veel geld.

Wanneer je er samen uit wilt komen, dan helpt het enorm om met behulp van een mediator te kijken naar de verschillende belangen, en te zoeken naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.  Vaak gaat het over het scherp krijgen van verwachtingen en belangen, en het maken van samenwerkingsafspraken voor de toekomst.

Naast een conflict tussen bestuurder en ondernemingsraad, kunnen binnen een ondernemingsraad intern ook makkelijk conflicten ontstaan. Een democratisch gekozen orgaan betekent ook, dat je op elkaar bent aangewezen, en soms voelt dat als “overgeleverd”. Ook binnen gekozen medezeggenschapsorganen liggen belangenconflicten op de loer. Kom je er samen niet uit, dan kan een mediator helpen met het oplossen van de problemen en zorgen voor een werkbare relatie.

Mediation bij medezeggenschap kan spelen op onder meer de volgende aspecten:
Verstoorde relatie bestuurder – medezeggenschapsorgaan
Verstoorde relatie OR – afdeling HR
Conflicten binnen de OR
Belangenafweging tussen organisatie en medewerkers

Wat zijn de mogelijkheden van mediation bij medezeggenschap

Op elkaar aangewezen

Als gekozen orgaan moet je het binnen een OR/MR met elkaar zien te stellen. De belangen lijken vaak ver uit elkaar te liggen, maar is dat ook zo? Als je er samen niet uit komt, dan kan een mediator helpen de zaak weer op de rit te krijgen.

Bestuurder versus OR.

Als vertegenwoordiger van de medewerkers kan de balans weleens doorslaan naar de medewerkersbelangen, maar als directeur kun je ook te ver doorgaan op de bedrijfsbelangen. Met een mediator kun je gaan zoeken naar de gemeenschappelijke belangen in  plaats van te focussen op de verschillen, met respect voor elkaars positie.

Vertegenwoordiging van de achterban

Veel ondernemingsraden worstelen met de manier waarop ze hun achterban kunnen en willen vertegenwoordigen. De verantwoordings”plicht” valt vaak zwaar. Hulp bij de belangenafweging en de communicatie daarover kan een goede oplossing bieden.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”